Gemeente Basisschool Dijkstein

Schoolreglement en pedagogisch project

Het schoolreglement regelt de verhouding tussen leerlingen en hun ouders enerzijds en de school/het schoolbestuur anderzijds. In de afsprakennota wordt de praktische werking van onze school beschreven.

Een leerling is pas ingeschreven wanneer de ouders zich schriftelijk akkoord verklaren met het schoolreglement en de afsprakennota.