Gemeente Basisschool Dijkstein

Zorg

Onze visie

We vertrekken met het schoolteam vanuit volgende visie op zorg:

 • Welbevinden en betrokkenheid
  Als gemeenteschool willen we oog hebben voor het welbevinden en de betrokkenheid van al onze leerlingen. Elk kind is anders, uniek en het waard om met de beste zorgen omringd te worden.
   
 • Leer- en ontwikkelingskansen
  We werken als school aan de optimale leer-en ontwikkelingskansen van al onze leerlingen rekening houdend met hun eigen beginsituatie nl. de leer- en ontwikkelingsstoornissen, de socio-emotionele status en de thuissituatie van de leerling.

 • Talentontwikkeling
  We stimuleren alle leerlingen om hun talenten te ontwikkelen met sterke aandacht voor hun eigen interesses en mogelijkheden.  

Dit willen we realiseren op het niveau van de school, de klas en de leerlingen.

We zien onze school als anker om elk kind te laten uitgroeien in de beste omstandigheden naar ieders mogelijkheden. Om dit te bereiken is een engagement van de ouders nodig.

We vinden het belangrijk om de draagkracht van onze school én van onze individuele leerkrachten te bewaken. 

Preventief zorgbeleid voor alle leerlingen

Geen twee kinderen zijn hetzelfde. Daarom proberen we zo veel mogelijk te differentiëren binnen de klasgroepen. Concreet betekent dit dat de gegeven leerstof meestal bestaat uit basisleerstof en verdiepingsstof of herhalingsstof. De basisleerstof moet door alle leerlingen verwerkt en geoefend worden. De verdiepingsstof is dan veeleer voor de snelle of sterke leerlingen. De herhalingsleerstof is dan weer geschikt voor kinderen die wat meer tijd nodig hebben om de leerstof te verwerken.

Uiteraard is tempodifferentiatie niet de enige vorm van differentiatie. Sommige activiteiten (zoals lezen) laten toe om in niveaugroepen (homogeen of heterogeen) te werken. Ook hoekenwerk en contractwerk zijn ideale momenten om gedifferentieerd te werken. Deze eerstelijnsopvang gebeurt door de klasleerkracht. Klasmanagement bij de verschillende werkvormen is hierbij belangrijk.

Om de kinderen consequent op te volgen zijn er in de kleuterschool de observatielijsten die 2x of 3x per schooljaar worden ingevuld. In de lagere school worden hiervoor in de eerste plaats de methodegebonden toetsen afgenomen. Ook worden de LVS-VCLB-testen 2x per schooljaar afgenomen. Voor beide groepen is het de bedoeling dat de leerkrachten hier dan rekening mee houden bij de differentiatie in de klas (klasniveau en leerlingniveau) en het invullen van de zorglestijden (verhoogde zorg; leerlingniveau). Op schoolniveau willen we d.m.v. het bijhouden van de resultaten stil staan bij onze eigen onderwijsprestaties.

Ook de lijsten ‘welbevinden en betrokkenheid’ die door de leerkrachten 3 maal per schooljaar worden ingevuld dragen bij tot het grondig opvolgen van alle kinderen.

Wanneer de differentiatie vanuit de mogelijkheden van de leerkracht onvoldoende blijkt, is er verhoogde zorg nodig. De zorgcoördinator overlegt samen met het zorgteam en de betrokken klasleerkracht welke klasinterne en/of klasexterne zorg wenselijk én haalbaar is.

Deel deze pagina